• image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image05

 

PONTEFIX

WAAR STAAN WE VOOR?
 

Pontefix is het eerste nichekantoor dat zich volledig richt op maatschappelijke ondernemingen, zoals woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere not-for-profit-instellingen met een semi-publieke taak. Door Pontefix worden juridische diensten verleend aan woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen in heel Nederland. De naam Pontefix is afkomstig van het latijnse ponti-fices en betekent letterlijk: bruggen bouwen. Pontefix bouwt bruggen en legt verbindingen, of het nu is tussen de complexe regelgeving en operationele werkelijkheid van haar clienten, tussen wonen en zorg of tussen diverse disciplines, zoals bijvoorbeeld de juridische en de fiscale discipline.

52de15aa5d3566c14300015e_about.png

 

MIEKE

EVEN VOORSTELLEN
 

Mieke Bastiaanssen werkt sinds 1989 in de volkshuisvesting en andere sectoren waarin maatschappelijke ondernemingen werkzaam zijn. Zij werkte achtereenvolgens bij de Nationale Woningraad, van Breevoort & ter Meulen Advocaten, PricewaterhouseCoopers en bij  Holla Poelman Advocaten. Op 1 maart 2007 heeft zij Pontefix, adviseurs voor maatschappelijke ondernemingen, opgericht, van waaruit zij sinds die datum juridische diensten verleent aan woningcorporaties en andere maatschappelijke ondernemingen in heel Nederland.

 

Naast haar werk als jurist was  Mieke Bastiaanssen lid van de Raad van Commissarissen (juridische portefeuille) van Stichting Wonen Zuid, een woningcorporatie met circa 15.000 verhuureenheden, gevestigd te Roermond.
Sinds juni 2013 is zij gecertificeerd commissaris.

 

Mieke Bastiaanssen is tevens oprichter van het Pontefix Netwerk adviseurs voor maatschappelijke ondernemingen, dat bestaat uit een kwalitatief hoogwaardig team van (zelfstandig gevestigde) specialisten waarmee zij in overleg met haar opdrachtgevers in diverse projecten nauw samenwerkt

Zie hieronder de contact gegevens

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT

mieke.bastiaanssen@pontefix.nl              
06 53832435         
 

 

SERVICE

WAT DOEN WE?
 

Pontefix adviseert maatschappelijke ondernemingen op het gebied van het ondernemingsrecht, telkens binnen de kaders van de sector-specifieke regelgeving. Zo adviseert en begeleidt Pontefix woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere not-for-profit-instellingen bij complexe en innovatieve vraagstukken op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals onder meer bij (juridische) fusies, herstructureringen, samenwerkingsvormen, omzettingen van rechtvormen en governancevraagstukken. Omdat bij dergelijke vraagstukken ook vaak andere rechtsgebieden en/of disciplines een rol spelen, werkt Pontefix nauw samen in teams van advocaten/juristen/specialisten uit haar netwerk. Daarbij treden de adviseurs van Pontefix tevens op als procesmanager, sparring partner en Pontefixheeft specialistische ervaring met bedrijfsjuridische advisering op het gebied van het ondernemingsrecht aan met name woningcorporaties en zorginstellingen onder meer met betrekking tot:

 • (juridische) fusie en activa/ passiva-transacties;
 •  juridische splitsing;
 • omzettingen van rechtsvorm;
 • herziene Woningwet
 • (juridische) scheiding DAEB en niet-DAEB
 • advisering inzake verkoop/overdracht (woning)bezit;
 • (neven)activiteiten;
 • beoordeling aansprakelijkheidsverzekeringen;
 • governancestructuren en (implementatie) governancevraagstukken;
 • statuten, reglementen besturen/ directies en Raden van Commissarissen/ Toezicht;
 • vraagstukken inzake benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • bevoegdhedenregelingen en procuratieregelingen;
 • bijzondere juridische structuren inzake maatschappelijke verankering;
 • (her)structureringen, holdingstructuren et cetera;
 • redigeren, analyseren en beoordelen van alle soorten contracten, zoals onder meer intentie-, raam-, mantel-, kader-, exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten;
 • samenwerkingsvormen, zoals c.v.- en v.o.f.-structuren;
 • rechtspersonenrecht; B.V.'s, verenigingen en stichtingen;
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting(BTIV)
 • Wet op het Overleg Huurders-Verhuurder (WOHV);
 • informeren en adviseren over recent van kracht geworden en op handen zijnde wet- en regelgeving.

 

Over de hiervoor genoemde onderwerpen geeft Pontefix regelmatig presentaties en workshops aan bestuurders/ directies en commissarissen.

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 
 

 

 

RECORD

ONZE TRACK RECORD
 

Pontefix richt zich in haar advisering op de circa 300 woningcorporaties in Nederland en baseert deze advisering op een 30 jaar lange ervaring in de woningcorporatiesector.

Pontefix heeft inmiddels een substantiële track record opgebouwd terzake het adviseren van en begeleiden van woningcorporaties op het gebied van juridische fusies, omzettingen van rechtsvormen, bestuursstructuren, governancevraagstukken, bijzondere juridische structuren inzake maatschappelijke verankering, implementatie van de Governancecode Woningcorporaties, samenwerkingsconstructies en juridische herstructureringen, waarbij steeds pro-actief wordt ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Door Mieke Bastiaanssen van Pontefix zijn ruim honderddertig juridische fusies tussen woningcorporaties begeleid. Het gaat hierbij om fusies tussen twee, drie of vier woningcorporaties van zowel kleine omvang (minder dan 5.000 woningen) als grote omvang (tussen 5.000 en 65.000 woningen). Ruim veertig daarvan zijn voorafgegaan door omzettingstrajecten, die ook door Mieke Bastiaanssen werden voorbereid en vormgegeven. Van (onder meer) de navolgende corporaties heeft Mieke Bastiaanssen van Pontefix recent de juridische fusie/splitsing begeleid.

 

 •  
 •  

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

 

 

TEAM

ONS NETWERK
 

Op een aantal rechtsgebieden werkt Pontefix samen met een team van specialisten van het Pontefix Netwerk Adviseurs voor maatschappelijke ondernemingen. Pontefix Netwerk Adviseurs voor maatschappelijke ondernemingen bestaat uit kwalitatief hoogwaardige specialisten die allen met hun eigen expertise op die andere rechtsgebieden werkzaam zijn voor maatschappelijke ondernemingen. In overleg met de opdrachtgevers wordt door Pontefix per concrete situatie invulling gegeven aan de vraagstelling.

 

52dd1efcad165eca20000539_image3.pngMieke Bastiaanssen
Oprichtster Pontefix Netwerk
06 53832435

 

NIEUW

 
   
   
   

 

Pontefix brengt regelmatig nieuwsbrieven uit onder de naam Pontefacts met actuele onderwerpen die van belang zijn voor bestuurders en commissarissen van maatschappelijke ondernemingen.

 

Recent verschenen de volgende nieuwsbrieven (klik op de onderstaande  links):

 

Eerder verschenen ondermeer de volgende nieuwsbrieven:

 

Op verzoek kunnen wij u hiervan nog een exemplaar doen toekomen.